Pressemeddelelse 1. oktober 2015.

Container, Tank og anlæg af Ny Vesthavn er blandt de vigtige fokusområder.

Nu sætter en ny strategiplan for perioden 2015-20 kursen for Kalundborg Havns udvikling og vækst. Havnen, der er blandt de større i Danmark, har i kraft af sin forretningsmodel fastholdt en positiv indtjening og solid økonomi gennem finanskrisen, der ellers har præget perioden 2010-15 negativt med tab af bl.a. færgefarten til Aarhus.

3 klare fokusområder

– Med fastlæggelsen af den nye strategi har Kalundborg Havns bestyrelse gennemarbejdet og truffet nogle klare valg for de kommende år, fortæller havnebestyrelsesformand Jakob Beck Jensen.

– For at komme i mål med strategien fokuserer vi på de vigtigste vækst- og udviklingsmuligheder. Kalundborg Container Terminal går efter en markant større del af containermarkedet på Sjælland. Der arbejdes på en øget vækst af flydende bulk gennem tankterminalen. Og så er tiden kommet, hvor anlægget af Ny Vesthavn, der forlængst er planlagt og VVM-godkendt, forhåbentligt skal påbegyndes. En opdatering af projektets business case er igangsat og færdiggøres primo 2016.

Godsmængden fordobles

Havnen peger i forbindelse med den nye plan på de stigende godsmængder både globalt og nationalt. Frem mod 2030 forventes der tæt på en fordobling af godstrafikken til søs, og denne positive udvikling skal Kalundborg Havn være klar til at blive en del af.

Her giver havnens perfekte strategiske placering – og kapacitet i forhold til store skibe – et uudnyttet potentiale. Dels nationalt, dels i forhold til landene omkring Østersøen. Med sin beliggenhed ud til dybvandsruten gennem Storebælt, og med 15 meters vanddybde langs kajerne, matches Kalundborg ikke af nogen anden havn på Sjælland.

Væksten i detaljer

Det er Kalundborg Havns overordnede mål at have en realiseret omsætningsvækst på 15% fra 2015. Dette skal blandt andet ske ved at øge havnens andel af containermarkedet på Sjælland til 25%. Et realistisk mål, når man ser på containerterminalens nuværende vækstrater. For at øge containertrafikken vil det være afgørende at få etableret flere feeder-forbindelser til andre havne/hubs. Ligesom det vil være vigtigt at få udbygget motorvejen fra København, så den føres det sidste stykke til Kalundborg.

Kalundborg Tank Terminal skal udvides inden for den 5-årige strategiperiode. Lige nu har de 17 tanke en samlet kapacitet på 33.000 kubikmeter, og det vurderes, at der fortsat er et stort vækstpotentiale inden for flydende bulk, både lokalt og regionalt.

Grovvaresektoren, som i dag er havnens største forretningsområde, skal fortsat være en af de vigtigste bærende kræfter.

Anlægget af Ny Vesthavn rykkere nærmere i takt med, at godsmængderne og verdensøkonomien går op, samt at de nuværende havnearealer er udlejet og i brug. Det er planen, at der bl.a. skal etableres en multiterminal, der også kan betjene store krydstogtskibe, med let navigatorisk ankomst til kaj, ligesom det vurderes, at en LNG gastankstation kan blive en del af anlægget. Med den nye strategi bortfalder også idéen om en ny krydstogtpier i det eksisterende havneområde. Der opereres med en Etape 1 på ca. 350.000 m2, inklusiv 500 meter dybvandskaj (15 meter). Ny Vesthavn kan også være produktionsplads for store anlægsopgaver og rumme nye off-shore faciliteter, ligesom markedsføringen overfor virksomheder, der ønsker havnenære lokaliteter, også rummer et vigtigt potentiale for den nye Vesthavn.

Havnedirektør Bent Rasmussen udtaler, at Kalundborg Havn har en egenkapital på over 200 mio. kr. og en soliditetsgrad på knap 100%. Dette medfører et naturligt ønske om at sende disse midler i arbejde på et fornuftigt grundlag:

– Vi er investeringsparate – og har mulighederne. 

Andre vigtige mål

Samlet set omfatter den nye strategiplan 2015-20 en lang række forretningsområder og målsætninger foruden de 3 omtalte fokusområder. Kalundborg Havn skal bl.a. arbejde målrettet med branding i forhold til erhvervslivet, politikerne og ikke mindst lokalt, regionalt, nationalt og på visse områder internationalt. Succes’er skal kommunikeres ud, bl.a. med fokus på arbejdspladser og virksomheders klare fordele ved at bruge havnen og etablere sig på kajnære arealer.

– Det har også stor betydning, at vi fortsætter det positive samarbejde med Kalundborg by og styrker den lokale opfattelse af Kalundborg Havn som en god nabo, der skaber arbejdspladser og udvikling her i området, fastslår bestyrelsesformand Jakob Beck Jensen.

Med venlig hilsen

Jakob Beck Jensen                                                       Bent Rasmussen

Bestyrelsesformand                                                   Havnedirektør

Scroll to Top