Der pågår i øjeblikket oprensning og uddybning af flere kajområder.
Kalundborg Havn har meget længe ønsket, at oprense og uddybe områderne omkring kajarealerne med henblik på at kunne modtage skibe med større dybgang. NIRAS, som har været rådgiver for havnen, har anslået, at der som følge af dette arbejde bliver behov for at klappe i alt 147.000 m3 havbundsmateriale fordelt på 65.000 m3 oprensningsmaterialer og 82.000 m3 uddybningsmaterialer.

Havnen har i tæt samarbejde med NIRAS – efter længerevarende drøftelser og ansøgnings- og dokumentationsprocedurer – hos miljømyndighederne opnået tilladelse til, at klappe materialet på den igennem årene anvendte klapplads SV for Asnæshalvøen i Storebælt. Kalundborg Fjord er et Natura 2000 område, og Naturstyrelsen har tidligere bedt om en redegørelse for spredning af materialer i forbindelse med et lignende gravearbejde i området ved Kalundborg Havn. En modelberegning af det mulige påvirkningsområde har vist, at spredningen ikke vil medføre påvirkninger ind i Natura 2000 området. Herudover skal klapningen af materialet på klappladsen kun foregå i perioden 1. november – 1 juli. Og som noget nyt er der stillet krav om, at Kalundborg Havn skal eftervise eftervise effekten på iltforbruget ved bunden i forbindelse med en klapning

Det er derfor med stor glæde, – efter ansøgningsprocedurer og dokumentation efterfulgt af offentlig høring – at vi kan iværksætte opgaven. Af hensyn til tidsvinduet der lukker ned for klapning pr. 1. juli har havnen efter en hurtig budrunde hvervet uddybningsrederiet Rohde Nielsen, der hurtigt har mobiliserede i Kalundborg med henblik på opgravning og oprensning af 37.000 m3 havbundsmateriale fra havnens 12,0 m. og 10,0 m bassiner der oprenses over hele bassinet + ved kajerne 5, 6, 12, og 13 samt endvidere udvide sejlrenden ind til Dokhavnen.

Rohde Nielsen sendte fartøjerne Ajax R, Helge R, Roar R, Sleipner, og Skjold

Ajax: Søren/Lars 5046 8031 ajax@rohde-nielsen.dk
Helge R: Robert/Jan 2034 2087 helge@rohde-nielsen.dk
Roar R: Maciej/Slawomir 2034 2086 roar@rohde-nielsen.dk
Sleipner R: John/Kurt 2020 7507 sleipner@rohde-nielsen.dk

Arbejderne er anmeldt til Efterretninger for Søfarende. Bemærk dog, at Ajax ligger med varpanker der er afmærket.

Havnen giver hver morgen skibslister til Rohde Nielsen således de er klar over skibe ved kaj og hvor de kan komme til.

Arbejdets stade::

Rohde Nielsen forventer, at blive færdig ved Dokhavnen i dag eller i morgen 31. maj 2014. Herefter er det kajerne ved kaj 5 og 6.

Havnens drift koordinerer skibsanløbene til kajerne således vi ikke får unødig ventetid for uddybningsfartøjerne.

Scroll to Top