IMG_9577

Kalundborg Havn har efter moden overvejelse besluttet, at nedtage alle de på færgeterminalen værende rampesystemer mm.

Havnen har igennem en længere periode afsøgt markedet for eventuel afsætning og salg af ramper, vejbaner til øverste dæk, fortøjningsanlæg mm på færgeterminalen, Østhavnen i Kalundborg.

Det har desværre ikke været muligt, at afsætte det på markedet.

Det skyldes bl.a. , at anlæggets pris efter nedtagning i Kalundborg, større ombygning og efterfølgende opsætning i anden havn vil være økonomisk uinteressant ift. nybyggeri.

Da færgelejet og klap mm tilbage i 90`erne er bygget specifikt til Mols-Liniens kombifærger vil det skulle ændres markant ved brug for anden færgetonnage både lokalt som andet steds.

Kalundborg Havn har endvidere vurderet, at skulle en evt. ny færge påbegynde sejlads på Kalundborg Havn ( hvilket pt. ikke er særlig sandsynligt ) så ville det være færge Ro-Ro tonnage med egne indbyggede klap- og rampesystemer.

I overvejelserne har endvidere været, at nuværende færgeleje ikke vil kunne bruges til disse RO-RO skibe før eksisterende færgeklap mm er bortfjernet. Ligesom kajen umiddelbart efter vil kunne bruges til andet formål ved bortfjernelsen af klapsystemerne. Det kunne fx være oplægning af ledige coastere mm, der ville kunne bibringe Kalundborg havn indtægtsmuligheder også på denne pt. ledige kaj.

Det værende anlæg er også under korrosionsmæssig nedbrydning, hvorfor fjernelse af anlægget også vil forskønne området.

Kalundborg Havn har derfor ( efter indhentning af tilbud) indgået aftale med nedrivningsfirmaet LH Hockerup A/S om i store træk at fjerne følgende og reetablere efterfølgende;

• Fjernelse af fast del af rampe omsluttet af betonstøttemure
• Fjernelse af stålrampe med fundamenter
• Fjernelse af alle hydraulikrør imellem hydraulikstationer og ramper
• Fjernelse af øvre og nedre klaparrangementer
• Fjernelse af bæretårne med overliggende bærebjælke
• Fjernelse af østligste anslagsfender med bagved liggende betonkonstruktion
• Fjernelse af klappernes hydraulikstation, som er holdt intakt og kan genbruges
• Nedtagning af to hydrauliske fortøjningskroge med tilhørende intakte hydraulikstationer til bygherrens depot (tilbud om køb som option)
• Fjernelse af adgangstårn og bevægelig platform
• Fjernelse af ca. 90 m2 træ pavilloner påbygget terminal bygning
• Retablering af åbning ind til bibeholdt terminal bygning
• Fjernelse af ca. 70 m2 let bygning med eternit beklædning under stålrampen
• El tavle i samme bygning flyttes til nyt skab udenfor
• Nyt trådhegn imod Østre Havnevej, hvor bygning fjernes
• Retablering af huller i belægning, hvor bygninger eller fast rampe fjernes.
Kalundborg Havn har vurderet tidspunktet for arbejdet gunstigt nu selv om skrotjernspriserne pt. ( der finansierer en del af nedrivningsudgifterne) er lave.

Selve nedbrydningsarbejdet startes i indeværende uge med sluttidspunkt i maj 2015.

Scroll to Top