1. Reglementets gyldighedsområde.

  Ordensreglementet gælder for Kalundborg Havns vinteroplagsplads, slæbested og pælebro for både ved Dokhavnen.

 2. Benyttelse af vinteroplagspladsen.

  Vinteroplagspladsen kan benyttes af alle både, som har betalt for en liggeplads i Kalundborg Havn eller ved pontonbroerne ved Gisseløre. Derudover kan pladsen benyttes af andre både efter aftale med Kalundborg Havn.

  Alle både betaler en fastsat afgift for benyttelse af pladsen, der fremgår af Kalundborg Havns forretningsbetingelsers nyeste udgave.

  Kalundborg Havn er berettiget til, efter forudgående underretning af ejeren, at flytte opstillede både, hvis dette er nødvendigt af hensyn til pladsens anvendelse eller andre forhold. Kalundborg Havn afgør, hvornår det er muligt at søsætte eller optage en båd, og hvor på pladsen en båd skal stilles.

  Kalundborg Havn kan ved skriftlig henvendelse til ejeren forlange fjernelse af faldefærdige både, vrag og lignende, der er placeret på vinterpladsen.

  Optagning og søsætning af både, som benytter vinteroplagspladsen, kan foretages med Kalundborg Havns kran (Trawelift) indenfor de vægtgrænser, dennes kapacitet sætter. Såfremt båden på grund af sin vægt eller andre forhold efter kranførerens skøn ikke forsvarligt kan løftets eller transporteres til henstillingsarealet af kranen, påhviler det ejeren at sørge for fornøden assistance.

  Det påhviler den enkelte bådejer selv at fremskaffe fornødent materiale til opklodsning og afstivning af båden.
  Ansvaret for korret placering af stropper og placering af afstøtning og kølklodser påhviler ejeren. I øvrigt henvises til kranregulativet.

  Assistancen fra Havnens kraner kan normalt kun påregnes indenfor sædvanlig arbejdstid.

  Søsætning kan først foretages, når forholdene på området gør det muligt at nå den pågældende båd med disponibelt kranmateriel.

  Det påhviler ejeren af båden at stille nødvendigt mandskab til rådighed til assistance for kranføreren. Såfremt denne skønner, at det fremmødte mandskab ikke er tilstrækkeligt, eller ved andre mangler og forhold, kan han afvise at optage eller søsætte båden.

 3. Benyttelse af pavillon og materiel m.v.

  Pavillonen kan benyttes af alle bådejerne og disses hjælpere. De i bygningen forefindende skabe må ikke aflåses. Pavillonen aflåses af den sidste person, der forlader bygningen.Nøgle til pavillon udleveres af Kalundborg Havn mod depositumDer skal udvises rimelig sparsomhed ved brug af el og vand fra pladsens installationer. El-varmeovne må ikke anvendes i de opstillede både. Når der ikke arbejdes på båden må elkabler kun være tilsluttet ledningsnettet, efter Kalundborg Havns godkendelse.

 4. Benyttelse af slæbested.

  Slæbestedet for trailerbåde kan frit benyttes.

 5. Ordensbestemmelser.

  Bådejerne skal tage fornødent hensyn til anden trafik i området.Parkering af trailere og biler må kun forekomme på arealet umiddelbart nord for slæbestedet.Kørsel på pladsen skal foregå langsomt og under hensyn til det i området foregående arbejde. Parkering på vejene til gene for kranens uhindrede kørsel må ikke forekomme.Ved søsætning af bådene skal stativer, opklodsninger og lignende anbringes efter Havnens anvisning.Affald og spildolie skal medtages eller anbringes i de dertil opstillede beholdere.Søsatte både – eller både til optagning – må ikke anløbe andre steder i Dokhavnen eller sejlløbet til denne, end pælebroerne.Søsatte både – eller både til optagning – må kun henligge ved pælebroerne efter aftale med Kalundborg Havn.

 

Nærværende regulativ træder i kraft 01.12.2014

Jakob Beck Jensen
Havnebestyrelsesformand

Bent Rasmussen
Havnedirektør

Scroll til toppen