Ordensreglement for havnens vinteroplagsplads i Dokhavnen

 1. Reglementets anvendelsesområde.
  Ordensreglementet gælder for Kalundborg Havns vinteroplagsplads, slæbested og pælebro for både ved Dokhavnen.

 2. Benyttelse af vinteroplagspladsen.
  Al færdsel på pladsen er på eget ansvar.
  Vinteroplagspladsen kan benyttes af alle både, som har betalt for en liggeplads i Kalundborg Lystbådehavn (den gamle vesthavn) eller ved pontonbroerne ved Gisseløre. Derudover kan pladsen benyttes af andre både efter aftale med Kalundborg Havn.
  For benyttelse af pladsen betales en fast afgift, der fremgår af Kalundborg Havns priser og forretningsbetingelsers nyeste udgave. Bådløft og afgift for vinteroplagsplads skal være betalt inden bådløft udføres. Betaling skal ske til bankkonto; Reg.-nr: 4343 konto-nr: 4690380692, eller Mobile Pay 36 58 69.
  Optagning og søsætning af både, som benytter vinteroplagspladsen, kan foretages med Kalundborg Havns kran (Travelift) inden for kranens vægtbegrænsninger. Såfremt båden på grund af vægt eller andre forhold efter kranførerens skøn ikke forsvarligt kan løftets eller transporteres til vinteroplagspladsen af kranen, påhviler det ejeren at sørge for fornøden assistance. Hvis en kranoperation må stoppes og afblæses på grund af bådens eller stativets beskaffenhed, vil de akkumulerede omkostninger til Traveliften og kranføreren blive pålagt bådens ejer. Assistance fra Havnens Travelift kan normalt kun påregnes inden for sædvanlig arbejdstid.
  Det påhviler den enkelte bådejer selv at fremskaffe det fornødne til opklodsning og afstivning af båden.
  Ansvaret for korrekt placering af stropper, støtter, kølklodser og lignende påhviler bådejeren. Bådejeren skal tilse stativ eller andet afstivningsmateriel inden båden placeres i stativet. Ydermere skal bådejeren medbringe det nødvendige værktøj og udstyr til sikker afstivning af båden, således at kranføreren ikke opholdes unødigt. I øvrigt henvises til Kalundborg Havns kranregulativ. Desuden påhviler det bådejeren at tegne behørig kaskoforsikring for båden under optagning og søsætning, og mens den henstår på vinteroplagspladsen. Forsikringen skal ikke kun dække skade på båden, men også skade forvoldt på andre både i tilfælde af, at båden eksempelvis vælter på grund af vindstød, storm eller lignende.
  Det påhviler ejeren af båden, at mandskab/det nødvendige antal personer er til rådighed til at assistere kranføreren ved optagning eller søsætning af båden. Såfremt kranføreren skønner, at de fremmødte personer ikke er tilstrækkelige, eller der er forhold, der gør det uforsvarligt at løfte og transportere båden, kan kranføreren afvise at optage eller søsætte båden.
  Optagning af sejlbåde med mast:
  Optagning af båd med mast sker på ejerens eget ansvar, og kranføreren har ret til at afvise båden, hvis det skønnes, at optagning af båden med mast ikke er forsvarligt.
  Vinteroplag af både med mast sker på ejerens eget ansvar. Det påhviler ejeren at tegne en forsikring, hvor dækningen omfatter, at båden står med mast. Godkendelse af bådstativ er alene et anliggende mellem bådejeren og dennes forsikringsselskab. Bådejere, som ønsker båden henstillet på vinteroplagspladsen med mast, bør aftage sejl, bom og andre aftagelige dele, der påvirkes af vind. Kalundborg Havn anbefaler, at både optages og henstår på vinteroplagspladsen uden mast.
  Kalundborg Havn er berettiget til, efter forudgående underretning af ejeren, at flytte opstillede både, hvis dette er nødvendigt af hensyn til pladsens anvendelse eller andre forhold. Kalundborg Havn afgør, hvornår det er muligt at søsætte eller optage en båd, og hvor på pladsen en båd skal stilles.
  Kalundborg Havn kan ved skriftlig henvendelse til ejeren forlange fjernelse af både, vrag, stativer, trailere og lignende, som er placeret på vinteroplagspladsen, ved pælebroerne eller andetsteds på havnens område. Hvis ejeren ikke efterkommer havnens påbud om fjernelse, inden for en af havnen fastsat rimelig tidsramme, kan havnen fjerne det pågældende for ejerens regning og risiko.
  Der må ikke bygges “huse” på oplagspladsen til overdækning af både. Overdækning af båd med presenning eller lignende må ikke overskride bådstativets bredde eller bådens længde. Det er forbudt at overnatte i bådene på vinteroplagspladsen.
  Når båden er i vandet, skal ejeren sørge for, at stativ, trailer, bukke og lignende står samlet på oplagspladsens midte. Alt materiel skal være opmærket med ejerens telefonnummer og bådnavn, og står på pladsen på ejerens eget ansvar. Henkast af affald, uorden eller anden gene/forstyrrelse på vinteroplagspladsen vil blive påtalt af Kalundborg Havn og kan medføre opsigelse af bådens plads.
  Søsætning foretages først når forholdene på området gør det muligt at nå den pågældende båd med disponibel kran.

 3. Benyttelse af materiel m.v.
  Der er kun et begrænset antal el- og vandudtag på pladsen, og derfor skal unødig brug af el og vand fra pladsens installationer undgås. El-varmeovne må ikke anvendes i de henstillede både. Med mindre der udføres arbejde på båden, må elkabler kun være tilsluttet ledningsnettet med Kalundborg Havns godkendelse, således at det er muligt for andre at benytte el-udtagene. Elforbrug afregnes i.h.t. havnens gældende priser og Forretningsbetingelser.

 4. Benyttelse af slæbested.
  Slæbestedet for trailerbåde kan frit benyttes på brugerens eget ansvar.

 5. Ordensbestemmelser.
  Bådejerne skal i deres færden udvise hensyn til anden trafik i området.
  Parkering af køretøjer og trailere må kun forekomme på arealet umiddelbart nord for slæbestedet.
  Kørsel på pladsen skal foregå langsomt og under hensyn til arbejde på området og anden færdsel. Vejparkering til gene for kørsel med kranen må ikke finde sted.
  Ved søsætning af bådene skal stativer, opklodsninger og lignende anbringes efter anvisning fra Kalundborg Havn.
  Affald og spildolie skal medtages eller anbringes i affaldscontainerne i vinteroplagspladsens affaldsrum.
  Søsatte både – eller både til optagning – må kun anløbe pælebroerne og ikke andre steder i Dokhavnen eller i sejlløbet til denne, end pælebroerne.
  Søsatte både – eller både til optagning – må kun henligge ved pælebroerne efter aftale med Kalundborg Havn.
  De affaldscontainere, som er stillet til rådighed af Kalundborg Havn, skal benyttes, og hvis der er tale om affald, som ikke modtages i disse containere, er det bådejerens ansvar at fjerne dette affald fra pladsen og bortskaffe det på korrekt og forsvarlig måde.
  Desuden henvises til: Standardreglementet for overholdelse af orden i danske lystbådehavne, som i øvrigt er gældende for Kalundborg Havns område, herunder vinteroplagspladsen.  Nærværende regulativ træder i kraft 12.02.2021
  Kalundborg Havn

Scroll to Top