Kalundborg Havn er kommunal selvstyrehavn ledet af en havnebestyrelse på 7 medlemmer, heraf 5 fra kommunalbestyrelsen. Den daglige ledelse varetages af havnedirektøren. Økonomisk fungerer havnen som en selvstændig økonomisk og juridisk enhed uden offentlige tilskud. Overskuddet investeres i vedligeholdelse af infrastrukturen på havnen og udbygning af havneanlæg.

Kalundborg er i 2010 påbegyndt en struktureret indsats på miljøområdet, denne miljøredegørelse omfatter udelukkende Kalundborg Havns aktiviteter og omfatter ikke de øvrige private virksomheder som har lejet arealer på Kalundborg Havns område.

Der er udarbejdet en samlet strategiplan for Kalundborg Havn, hvori denne miljøredegørelse indgår.

Havnens primære virksomhed er havnedrift, udlejning af kaj- og landarealer samt udlejning af kraner og andet materiel i forbindelse med lastning og losning af skibe.

Elforbruget på Kalundborg Havn består hovedsagligt af forbrug fra kajstik til kraner mm. samt belysning. Der er taget initiativer til at nedbringe elforbruget på havnen, og der arbejdes fremadrettet med at reducere elforbruget yderligere både til belysning og i havnens bygninger, tiltagene er beskrevet i miljøhandlingsplanen.

Varmeforbruget på Kalundborg Havn er hovedsagligt fjernevarme med en enkelt undtagelse, yderligere besparelser på varme er beskrevet i miljøhandlingsplanen.

Vandforbrug udgøres hovedsagligt af salg af vand til skibe. Ud over vand til skibene forbruges der en meget lille mængde vand, men der arbejdes fremadrettet med at nedbringe den øvrige mængde vand, der forbruges på havnen.

Affaldet fra skibe håndteres i henhold til Kalundborg Havns affaldsdirektiv som er afstemt med gældende regler for håndtering af affald. Skibet har pligt til at aflevere affald inden de forlader havnen, og havnen har pligt til at modtage den mængde affald, som skibet har oparbejdet på den seneste sørejse efter “no special fee” princippet. Målsætningen er, at skibene afleverer deres affald i havn i stede for at dumpe det på søterritoriet. Kalundborg Havns initiativ til yderligere at arbejde miljørigtigt med affaldshåndtering er beskrevet i miljøhandlingsplanen.

Der arbejdes med støv, støj og lugt gener hele tiden. Kalundborg Havn arbejder efter Best Pratice og vil altid søge at minimere gener fra aktiviteterne på havnen.

Kalundborg Havn vil fremadrettet tænke og arbejde miljørigtigt. I vores miljøhandlingsplan fremgår aktiviteterne og tidshorisonterne. Kalundborg arbejder på i løbet af 1. halvår af 2011 at blive godkendt EcoPort.

Som et led i Kalundborg Havns miljøprofil har vi valgt at deltage i EU-projektet Clean Baltic Sea Shipping som er finansieret af “Baltic Sea Region Programme 2007-2013” som er en del af en EU strategi, der tilstræber at gøre den baltiske region til et foregangsområde for ren skibsfart.

Det overordnede mål for projektet Clean Baltic Sea Shipping er at udarbejde en fælles baltisk strategi for reducering af forureningen fra skibenes skorstensrøg, såkaldt emission og affaldsdumpning på søterretoriet i hele de baltiske område. Projektet skal resultere i umiddelbart implementerbare løsninger for at mindske forurening af Østersøen og den Botniske bugt, som p.g.a. den indelukkede beliggenhed er meget sårbar overfor forurening.

Arbejdet er delt i 4 arbejdsgrupper. Gruppe 1 skal arbejde på at skabe en fælles stategi for differentierede havneafgifter og andre økonomiske redskaber til at motivere skibe til en mere miljøvenlig adfærd. Gruppe 2/3 skal arbejde mere overordnet med alle aspekter af miljøvenlig skibsfart indenfor færgefart, ro/ro, iregulær skibsfart og krydstogtsskibe, det være sig forsyning af landstrøm, naturgastilførsel til kajer, naturgas til bunkering samt affalds- og spildevandsmodtagelse, og gruppe 4 skal undersøge muligheden for at forsyne skibe med LNG brændstof fra havnene i regionen samt etablering af pilot systemer og “Best Pratice” eksempler.

Kalundborg Havn deltager i arbejdsgruppe 1 og arbejdsgruppe 2/3. Man kan læse mere om hele projektet på www.clean-baltic.sea.shipping.eu.