Ordensreglement gældende for Kalundborg Havn

Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af § 15 og § 18, stk.2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne, som ændret ved lov nr. 1221 af 27. december 2003 om ændring af lov om havne m.v. , er i henhold til § 5, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 1051 af 16. december 1999 godkendt af Kystdirektoratet ved brev af 9. februar 2006 til ikrafttræden straks.

For overholdelse af orden gælder det af Trafikministeriet udstedte ”Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne” med følgende tilføjelser:

ad Standardreglementets § 1
Kalundborg Havns standardskema for skibsanmeldelse skal benyttes, til anmeldelse af skibe til Kalundborg havn.

ad Standardreglementets § 1
Kalundborg Havn kan til enhver tid afvise at tage imod et skib, med mindre der er tale om force majeure.

ad Standardreglementets § 1
Alle indregistrerede fiskefartøjer samt andre erhvervs- og fritidsfartøjer, der henligger ved kaj i Havnen, erlægger havneafgift*, jf. gældende ”Priser og Forretningsbetingelser” for Kalundborg Havn.

*Betalt afgift, jf. stk. 1, kan refunderes til registrerede fiskefartøjer og momsregistrerede bierhvervsfiskere, såfremt ejeren kan dokumentere, at et tilsvarende beløb er indbetalt i bropenge for det pågældende regnskabsår.

ad Standardreglementets § 3
Oplægning af både af enhver art på de til søområdet grænsende arealer tilhørende Kalundborg Havn må, udenfor den anviste ophaler- og vinteroplagsplads, kun foregå med Kalundborg Havns skriftlige samtykke.

ad Standardreglementets § 3
Fiskerihavnen og Fiskerimolen er fortrinsvis forbeholdt erhvervsfiskerne**.

**Det sydlige bassin forbeholdes kuttere, mens joller og mindre fartøjer henvises til at benytte det nordlige bassin.

ad Standardreglementets § 3 og § 10
Evt. forsinkelse eller omkostninger ved forhaling er Kalundborg Havn uvedkommende

ad standardreglementets § 5
Ved sejlads i Kalundborg Havn må der max. sejles 5 knob, eller benyttes lavest mulig styrefart såfremt denne ligger over 5 knob.

ad standardreglementets § 5
For sejlads inden for Havnens område gælder de i ”Regler for sejlads i visse danske farvande” anførte bestemmelser med følgende undtagelser.
”Det udgående skib skal vente på det indgående”
og
Kalundborg Havns regulativ af 06.11.2014 for besejling af Dokhavnen.

ad standardreglementets § 10
For anvendelse af Kalundborg Havns kraner og maskiner henvises til Kalundborg Havns kranregulativ

ad standardreglementets § 19
For skibe i regelmæssig fart (rutefart) er skibet ansvarlig for at etablerede procedurer følges. Undlades dette foretages sikring for skibets regning og risiko.

ad Standardreglementets § 22
Det er forbudt, såvel på havnepladsen som på molen at henlægge eller hensætte tovværk, hyttefade, fiskekasser, oliedunke, fiskeredskaber o.lign. uden for de af Kalundborg Havn anviste pladser.

Ved rengøring samt flåning af fisk på molerne, havnepladsen eller slæbestedet er det pågældendes pligt, at foranledige oprydning og rengøring af arealerne umiddelbart efter aktiviteten er overstået.

Det er forbudt at smide alle former for (fiske)affald i havnen.

ad standardreglementets § 24
Der må ikke inden for havneområdet nedrammes pæle eller anbringes broer eller lignende uden Havnens skriftlige tilladelse.

ad standardreglementets § 27
Personale ansat ved Kalundborg Havn er ikke uniformeret, men medbringer legitimation udstedt af havnen.

Endvidere er følgende reglementer/bestemmelser gældende:

Bestemmelser for Kalundborg Havns lystbådeanlæg
Ordensreglement for Kalundborg Havns bedding i Østhavnen.
Ordensreglement for Havnens vinteroplagsplads i Dokhavnen.

Nærværende træder i kraft 01.12.2014

Jakob Beck Jensen
Havnebestyrelsesformand

Bent Rasmussen
Havnedirektør

Scroll to Top